algemene leveringsvoorwaarden.

Algemene leveringsvoorwaarden, Puur Content – communicatie & tekst

 

1. definities

  • Opdrachtnemer: Puur Content - communicatie & tekst

  • Opdrachtgever: de wederpartij van Puur Content – communicatie & tekst

  • Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever

  • Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten

  • Overeenkomst: onder overeenkomst wordt verstaan de het voorstel en de offerte van Puur Content – communicatie & tekst waarin de te verrichten werkzaamheden en activiteiten alsmede de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding is vastgelegd.

  • Honorarium: het totaal aantal opgegeven uren vermenigvuldigd met het uurtarief.

 

2. algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen die de opdrachtnemer aanvaardt voor het leveren van zaken en het verrichten van diensten. Onder de opdracht wordt verstaan: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht worden tegen betaling van een vooraf vastgesteld uurtarief.

 

3. totstandkoming van een overeenkomst

Een opdrachtverlening of totstandkoming van een overeenkomst komt door schriftelijke orderbevestiging tot stand. Wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst zijn slechts verbindend als de opdrachtnemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

4. offertes

Alle offertes, voorstellen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en zijn 14 (veertien) dagen geldig. Zolang het voorstel tot dienstverlening niet tot een overeenkomst heeft geleid, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor zijn capaciteit elders in te zetten. Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in werkzaamheden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, auteurscorrecties) en prijsfluctuaties in kosten van arbeid en grondstoffen. Wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever meldt dat een prijswijziging noodzakelijk is, geldt dat de eerder gedane prijsopgave(n) niet bindend zijn. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

5. uitvoering van de opdracht

De opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Indien de werkzaamheden dienen tot het bewerkstelligen van een bepaald (financieel of marketingtechnisch) eindresultaat, dan zal opdrachtnemer zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar kan opdrachtnemer niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat daadwerkelijk wordt bereikt. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij de selectie van derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe. Bij kortlopende afwezigheid personen en/of derden die werkzaamheden verrichten voor opdrachtnemer wordt de afspraak en/of werkzaamheden ingehaald. Bij langdurende afwezigheid van uitvoerende persoon zorgt opdrachtnemer voor adequate vervanging. De kortdurende afwezigheid geeft opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst met opdrachtnemer te beëindigen.

 

6. verplichtingen vanuit de opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Niet alleen de gegevens waar de opdrachtnemer om vraagt, maar ook de gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft de opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de vertraging volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en gelden nooit als fatale termijn, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Niet tijdige levering van de opdracht geeft voor de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of opschorting van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

 

7. tussentijdse beëindiging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

  • Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever.

Tussentijdse, danwel voortijdige opzegging, danwel ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting het overeengekomen honorarium zoals vastgesteld in de overeenkomst te voldoen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de opdracht te voldoen, waaronder eventuele kosten van derden.

  • Tussentijdse beëindiging door de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtnemer de overeenkomst tussentijds opzegt, danwel ontbindt, heeft de opdrachtnemer het recht op het tot dan toe verschuldigde honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten. De opdrachtnemer is verplicht de tot dan toe bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen of nog te verrichten werkzaamheden over te dragen aan derden.

 

8. betaling

Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De betaling van de facturen van de opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Eventuele kosten die ten behoeve van de opdracht door derden worden gemaakt, zoals het ontwikkelen van een website, reclame-uitingen, commercials en mediakosten worden door de uitvoerende derde partij rechtstreeks in rekening gebracht bij de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk afwijkende afspraken maken. Eventueel bezwaar tegen de factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.

 

9. incassokosten

Bij het achterwege blijven van tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus en de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten. Bij een niet tijdige betaling van buitengerechtelijke incassokosten zal een bedrag van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 verschuldigd zijn.

 

10. aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade bij de opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

 

11. auteursrecht

Intellectuele eigendomsrechten en materialen zullen na volledige betaling van het verschuldigde bedrag terzake aan de opdrachtgever toebehoren. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever met de betrokken derde overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is. De opdrachtnemer is gerechtigd om het vervaardigde werk te signeren. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis bij de opdrachtnemer voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie betreffende de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

12. geheimhouding

Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Als op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak de opdrachtnemer vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden moet verstrekken, dan kan de opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling eisen en ook de overeenkomst niet ontbinden.

 

13. conflicterende opdrachten

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de opdracht werkzaamheden te verrichten met betrekking tot communicatie van bedrijven, merken, producten en diensten die concurreren met communicatie van het bedrijf, de merken, producten en diensten van de opdrachtgever, tenzij partijen op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

14. geschillen en toepasselijk recht

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alsdan is de competente rechter te Middelburg bevoegd. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal dit eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Contact


Heb je vragen of klachten over de algemene voorwaarden?

Zoals uit de algemene voorwaarden blijkt, gaat Puur Content zorgvuldig een samenwerking aan. Heb je vragen hierover of klachten? Aarzel niet om contact op te nemen met Lieneke de Caluwé, eigenaar van Puur Content.

Stuur een e-mail naar lieneke@puurcontent.nl of bel met 06 – 198 72 447.

Puur Content | Kerkdreef 29 | 4571 GH Axel | www.puurcontent.nl